Coaching voor hoog sensitieve kinderen & volwassenen  

Wat is HSP Hoog Sensitief Persoon?

 

Bij gevoeligheid spelen meerdere factoren een rol, zoals de hersenen, het zenuwstelsel en de zintuigen.

Bovendien kunnen de gevoeligheden zich op verschillend gebied voordoen: op lichamelijk, emotioneel, mentaal en/of op geestelijke gebied. In principe kan iemand voor alles gevoelig zijn: voor mensen, dieren, planten, voor geluiden, weersveranderingen, noem maar op. Het kan gaan om informatie, indrukken die vanuit de buitenwereld binnenkomen, om informatie die uit je eigen systeem afkomstig is: de eigen gedachten, gevoelens of organen.

Uit onderzoek blijkt inmiddels, dat de ene persoon gevoeliger is dan de ander. Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Hoog sensitieve personen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor de indrukken en prikkels die op hen afkomen. Zij merken allerlei subtiele signalen, details en nuances op die aan andere mensen voorbij gaan. Hetgeen zich zelfs kan manifesteren als paranormale begaafdheid.

Zonder hoog sensitieve mensen zou de wereld er heel anders uit zien. Veel kunstenaars, dichters en schrijvers waren fijn besnaarde, hoog sensitieve mensen. Denk bijvoorbeeld eens aan Bach, Vincent van Gogh, Kandinsky en Hermann Hesse.

Hoog sensitiviteit heeft dus beslist voordelen, hoewel er ook schaduwkanten aan kleven. Zo gaat hsp welhaast automatisch gepaard met een hoge psychische kwetsbaarheid. Vooral wanneer iemand zich niet bewust is van zijn of haar hooggevoeligheid, zullen de positieve kwaliteiten niet goed tot hun recht komen, er kunnen zelfs psychische en lichamelijke problemen ontstaan.

De eerste stappen bij het goed verwerken van alle indrukken en ervaringen is dus het besef dat je een hoog sensitief persoon bent.


Wetenschappelijk onderzoek naar HSP 

Veel wetenschappelijk onderzoek naar HSP is er nog niet gedaan. Eén van de weinigen die zich er mee bezig heeft gehouden is Elain Aron, universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. Aron maakte van hoog sensitiviteit haar levenswerk en is de grondlegster van het begrip HSP.

Voor haar onderzoek gebruik makend van de Jungiaanse psychoanalyse, was zij in staat een zeer nauwkeurige omschrijving te geven van het fenomeen “hoog sensitief”. Aron herlas bestaande literatuur inzake psychologie voor zover deze betrekking had op het onderwerp hoog sensitiviteit. Ze voerde gesprekken met zowel mannen als vrouwen die van zichzelf vonden hoog sensitief te zijn. Ze testte zowel volwassenen als kinderen en zelfs zuigelingen. Door dit alles kwam er veel nieuwe informatie boven tafel.

Volgens Elaine Aron blijkt wereldwijd maar liefst 20% van de bevolking hoog sensitief te zijn. Dat is behoorlijk veel. Zelfs zó veel, dat we ons terecht kunnen afvragen of hoog sensitiviteit wel zo bijzonder (paranormaal of abnormaal) is. Is hoog sensitief zijn niet veel meer een heel gewone, dood normale eigenschap aan het worden, omdat er steeds meer hooggevoelige personen incarneren? 

Aron maakt in haar theorie onderscheid tussen twee andere typen persoonlijkheden, namelijk die van de sensation seekers (spanning zoekende types) en die van de rustzoekers.

Sensation seekers zijn mensen die op zoek gaan naar nieuwe en intense ervaringen. Ze houden van avontuurlijke reizen, kicken op spannende en gevaarlijke sporten, en nemen risico’s. Deze  groep HSP-ers is snel overprikkeld en even zo snel verveeld. De andere variant is de hoog sensitieve persoon, die gesteld is op een rustig en regelmatig leven zonder sensatie. Zij nemen de dingen zoals het komt. Als jij wilt weten of jij een high sensation seeker bent, doe dan hier de uitgebreide test. 

In haar boek “Hoog sensitieve personen” doet Aron verslag van haar onderzoek, er is een vragenlijst opgenomen waarmee de lezer kan ontdekken of hij/zij bij de categorie HSP-ers hoort of niet.

De test vind je hier. Het is aan Elaine Aron te danken dat hoog sensitiviteit op de kaart werd gezet en bespreekbaar is geworden. Daarnaast is het uiteraard haar verdienste, dat veel mensen zich inmiddels in haar beschrijving herkennen, alsmede in de problematiek die met hoog sensitiviteit gepaard gaat.

Wie verder niet onvermeld kan blijven, is de Zwitserse arts en psychotherapeut Samuel Pfeifer, die eveneens van mening is dat mensen met een hoge gevoeligheid tot een speciale groep behoren. Pfeifer schreef een boek over dit onderwerp met als titel ”hooggevoelige mensen. Leven tussen gave en kwetsbaarheid”.


Eigenschappen van hoog sensitieve personen

Mensen in hokjes en vakjes plaatsen doen we niet graag. Toch kan een overzicht van kenmerken er toe bijdragen dat een HSP-er zichzelf beter leert kennen. Zijn/haar hoog sensitiviteit gaat accepteren. Ieder mens wil graag zichzelf zijn. Kunnen zijn zoals je van binnen bent. Als je dan van jezelf weet dat je een hoog sensitief persoon bent, kan dat verlossend en verlichtend werken. Wat zijn de kenmerken van hoog sensitiviteit? Hieronder volgt een samenvatting van de meest belangrijke kwaliteiten en van hun schaduwzijde. Het hoeft echter niet zo te zijn, dat de HSP-er zich in alle genoemde eigenschappen herkent. Het zijn slechts mogelijkheden.

1.Op de eerste plaats zal een HSP-er vertellen zich anders te voelen dan anderen. Waarom zij zich anders voelen, blijft voor velen een mysterie en is moeilijk onder woorden te brengen. Vaak zegt men het gevoel te hebben op een andere planeet thuis te horen, wat al aangeeft dat men op aarde niet bepaald in zijn element is. Duidelijk is wel, dat menig HSP-er zich door zijn medemens niet begrepen en geaccepteerd voelt, niet goed weet om te gaan met zware en negatieve trillingen.

2.Zoals opgemerkt, zijn HSP-ers psychisch gevoeliger dan de doorsnee mens. Ze zijn zeer gevoelig voor sfeer, voor emoties en stemmingen van andere mensen. Vanuit hun natuurlijke openheid is er een sterke verbondenheid met andere mensen, die haarscherp worden aangevoeld en vanuit het hart worden begrepen.

3.Ook op lichamelijk gebied is de HSP-er vaak beduidend sensitiever dan gemiddeld.  Ze kunnen goed naar hun lichaam luisteren, weten vaak precies wat zich in het lichaam afspeelt en wat het nodig heeft. Vandaar dat ze nogal kieskeurig omgaan met voedsel.

Aangezien de zintuigen snel overprikkeld raken, ligt stress altijd op de loer en kunnen lichamelijke klachten het gevolg zijn. Buikpijn (vooral bij kinderen), maagpijn, darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, verkoudheid, virussen en vreemde sensaties van onbehagen, komen meer dan eens voor. Veelal betreffen het vage klachten die de arts niet nader weet te diagnosticeren.

Een hooggevoelig persoon kent over het algemeen een lage pijn- en tolerantiegrens.  HSP-ers hebben vaker te maken met allergische reacties dan gemiddeld, waaronder voedselallergie. Wellicht reageren zij ook niet goed op lichaamsvreemde stoffen zoals inentingen, medicijnen en insectenbeten.

Verder kan er gevoeligheid aanwezig zijn met betrekking tot kleding en sieraden. Knellende kleding, naden en harde stukjes in kleding, kriebelende stoffen… het zijn van die zaken waar de HSP-er heel slecht tegen kan, die tot huidirritaties kunnen leiden.

4.  HSP-ers leven vanuit hun hart, waardoor zij begaan zijn met andere mensen. Vooral met hulpbehoevenden en minder bedeelden in de samenleving. Ze zijn zorgzaam en hebben het liefst een beroep in de hulpverlening. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het milieu, en houden van de natuur, van dieren en planten.

5.Hoog sensitieve personen hebben veel behoefte aan evenwicht en een rustige omgeving. Ze kunnen intens genieten van kunst, muziek en natuur, waardoor ze makkelijk geëmotioneerd en ontroerd raken. Omdat zij hun omgeving heel intens waarnemen, kan bijvoorbeeld het horen van muziek een overweldigende ervaring opleveren. Meer dan andere mensen heeft de HSP-er behoefte aan schoonheid.

6.HSP-ers kenmerken zich door een rijke, innerlijke belevingswereld. Ze houden van diepgang. Ze zullen veel en diep nadenken over het leven, over alles wat ze innerlijk beleven. Ze (dag)dromen en fantaseren graag.

7.Door hun fijngevoeligheid behoort het opmerken van details en nuances tot de wezenlijke aard van een HSP-er. Het maakt hen tot perfectionistische personen die alles waar ze mee bezig zijn tot in de puntjes weten uit te voeren. Men zal eerst alle details overwegen alvorens een stap te zetten en tot handelen over te gaan .De hoog sensitiviteit in combinatie met een opmerkzaamheid voor details brengt ook met zich mee, dat gevaren al in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Keerzijde is dat de HSP-er binnenkomende indrukken vaak als zeer complex ervaart, moeilijk keuzes kan maken, en tot piekeren neigt. Ze zijn bang om fouten te maken.

8. Introverte hoog sensitieve personen treden niet graag op de voorgrond. Het zijn bescheiden mensen, die eerder wat angstig en verlegen zijn.


Hoog sensitiviteit vanuit het hart 

Wat typerend is voor hoog sensitieve personen, is dat zij met heel hun hart en ziel leven. De ziel van de mens reflecteert zich in het hart. Hier openbaart zich ook de liefdekracht die leven brengt. Een open hart zorgt ervoor dat we in verbinding staan met de omgeving én met onszelf. Wanneer er een open verbinding is met het hartchakra, zal het leven van de HSP-er zich kenmerken door liefde en wijsheid.  Leven vanuit het hart betekent leven vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Je accepteert iedereen, dus óók jezelf zoals je bent.

Door een open hart staat de mens in contact met gevoelens van begrip, mededogen en tederheid voor alles en iedereen om ons heen. Wat verklaart waarom HSP-ers een natuurlijke behoefte hebben om dienstbaar te zijn en om andere mensen bij te staan, zonder egocentrische motieven. Voor een HSP-er die vanuit het hart leeft, komt de maatschappij vaak hard over omdat deze meer egocentrisch gericht is en uit is op eigen belang.


Hoog sensitiviteit en bewustzijn 

Elaine Aron ziet hoog sensitiviteit als een erfelijke eigenschap. In ieder geval lijkt hoog sensitiviteit uit heel het wezen van iemand voort te komen. Maar hoe valt dit nu te verklaren?

Wat het meest voor de hand ligt is dat de zielen die tegenwoordig incarneren dichter bij de goddelijke Zijnsbron staan. Hierdoor is hun energie op een hogere en meer harmonieuze vibratie afgestemd dan bij de gemiddelde mens. De hogere vibratie verklaart de natuurlijke wijsheid van HSP-ers, waarom zij in staat zijn om heel subtiele vibraties op te vangen en vaak op grote afstand. Hoe bewuster een ziel is, hoe sensitiever en intenser alles wordt beleefd. Een bewuste ziel is dus altijd een hoog sensitieve ziel, wat een  “doorvoeld besef” oplevert. Ofwel een helder bewustzijn door middel van voelen. Echter omgekeerd, hoeft een hoog sensitief persoon zich niet bewust te zijn van zijn of haar hoog sensitiviteit. 

Met andere woorden: het is niet de hoog sensitiviteit die voor moeilijkheden zorgt, maar het is de nog aanwezige ik-beleving die roet in het eten gooit. Men zal niet goed weten hoe men met zichzelf en de hoog sensiviteit dient om te gaan. Het ego wil zichzelf vergelijken met en meten aan andere mensen, maar de hooggevoeligheid past niet in dit beeld.  Dus zal men al snel denken dat er met hem of haar iets mis is.